fejlec
Főoldal Általános információk Program Program és absztraktfüzet Online tanulmánykötet IALE Hungary Elérhetőség Galéria és média megjelenések English


borito
Tartalomjegyzék, előszó 9
Ács Tamás, Kozma Zsolt: Ökológiai talajvízigény cél és lépték szerint 10
Ashkenazi, Eli, Chen, Yona , Anvi, Yoav: Olive tree survival in an arid desert environment without irrigation in the Negev Highlands of Southern Israel 17
Bakó Gábor: Légi felmérés és térinformatika a tájépítészet szolgálatában - Környezettudatos tájgazdálkodás 27
Bakó Gábor: Természetvédelmi indikátorok a tájvédelem eszköztárában 34
Balla Dániel, Mester Tamás, Botos Ágnes, Zichar Marianna, Szabó György, Novák Tibor József: Kertként hasznosított területek kiterjedése és változásai Magyarországon felszínborítási adatok alapján 47
Boromisza Zsombor, Gergely Attila, Mészáros Szilvia, Szilágyi Ferenc: Tájépítészeti, botanikai, hidrobiológiai feladatok egy új termáltó tájbaillesztéséhez 53
Botos Ágnes, Tóth Csaba Albert, Balla Dániel, Mester Tamás, Novák Tibor József: Művelésből kivont tiszántúli kunhalmok talajának változásai 61
Centeri Csaba, Dobó Zsófia, Oláh Izabella, Farkas Róbert, Szabó Kornél: Természetkímélő gazdálkodást segítő monitoring rendszer talajszondák segítségével 70
Csányi Katalin, Farsang Andrea, Mártonné Szalay Emőke: Ülepedő porok nehézfémtartalmának és mágneses szuszceptibilitásának vizsgálata hársfa levelek segítségével Szegeden 78
Csete Ákos Kristóf, Gulyás Ágnes: A városi zöld infrastruktúra vízgazdálkodásban betöltött szerepének vizsgálata Szeged példáján 89
Csima Péter, Kertész Botond, Módosné Bugyi Ildikó: Meddőhányók tájbaillesztésének tájökológiai tapasztalatai 100
Csőszi Mónika, Kincses Krisztina, Konkoly-Gyuró Éva, Tóth Péter, Pádárné Török Éva,  Vaszócsik Vilja: A kutatástól a paragrafusig. A tájkarakter szempontjából releváns jogszabályi környezet 112
Deák József Áron: Javaslat Délkelet-Magyarország kistájhatárainak komplex tájökológiai szempontú módosítására 119
Decsi Bence, Ács Tamás, Kozma Zsolt: A kállósemjéni Nyárjas láp vízháztartási vizsgálata 127
Farkas Anikó, Domonkos Zsolt, Peter Tóth, Enzsöl Erzsébet, Szabó-Szigeti Veronika, Pinke Gyula, Reisinger Péter: Parlagfű denzitás vizsgálata és értékelése csallóközi Natura 2000 területeken 136
Farkas Anikó, Domonkos Zsolt, Lantos Zsuzsanna, Szabó-Szigeti Veronika, Peter Tóth, Reisinger Péter: Natura 2000 területek gyomfaj spektruma a Csallóközben 2014-2016-ban 141
Farkas Jenő Zsolt, Kovács András Donát: Tájhasználat változás kiskunsági és bácskai példákon  146
Ficsor Csilla, Malatinszky Ákos: Az igaerővel vont természetkímélő faanyagmozgatás helyzetének áttekintése 154
Filepné Kovács Krisztina, Dancsokné Fóris Edina, Valánszki István:Tájfunkció elemzés, mint megalapozó munkarész a vidékfejlesztési stratégiákban 163
Földi Zsófia: Településszegély tájkaraktert meghatározó tényezői 171
Ganszky Márton, Vaszócsik Vilja: Döntéstámogató rendszerek alkalmazása az adaptív tervezés támogatására 176
Gergely Attila: A Háros-sziget ártéri ligeterdeinek változása a XX. sz. közepétől napjainkig 184
Gulácsi András: A vizes élőhelyek vízborítottságában bekövetkező változások vizsgálata radarfelvételekkel a Google Earth Engine használatával 188
Hafenscher Viktória Priszcilla, Koncz Péter : Vegetációs indexek alkalmazhatósága a fitomassza feltérképezésére 200
Hágen András: A természeti tájalakító tényezők a kulcsi löszös magasparton 208
Halupka Gábor, Kuti László: Zöld infrastruktúra és klímaváltozás – terepi vizsgálatok városi parkok természetes folyamatainak megértéséhez 215
Harkányiné Székely Zsuzsanna: Csörsz-árok: monumentális építmény a tájban 223
Harkányiné Székely Zsuzsanna: A vízrajz térképi ábrázolásának történetéből 240
Hoyk Edit, Farkas Jenő Zsolt: A kultúrtáj, mint térségtípus Magyarországon 251
Hubayné Horváth Nóra: Nemzetközi tájgondozási gyakorlatok összehasonlító elemzése 258
Hussein,  Shwan: A vegetation cover time series assesment in Erbil, Iraq using vegetation indices derived from MODIS imagery 267
Illyés Zsuzsanna, Kollányi László, Szilvácsku Zsolt, Hubayné Horváth Nóra, Valánszki István, Dancsokné Fóris Edina: A hazai tájgondozásra váró tájak lehatárolása nemzetközi minták alapján 275
Jákli Eszter, Boromisza Zsombor: Tájökológiai adottságok és tájidentitás kapcsolatának értékelése Velencei-tavi tájrészletben 283
Juhász Erika, Czabán Dávid, Albert András, Gallé Róbert, Biró Marianna: Az eurázsiai hód (Castor fiber) fásszárú növényzetre gyakorolt hatása magyarországi folyóártereinken 291
Juhász Erika, Körmöczi László, Molnár Zsolt, Kecskés Attila: A barna medve (Ursus arctos) élőhelyhasználata egy mozaikos erdős-agrár tájban, a Kelemen-havasok lábánál 293
Kántor Noémi, Gulyás Ágnes, Szkordilisz Flóra, Pásztor Péter, Kovács Attila, Kiss Márton: Nature4Cities: A természetalapú megoldások (nature-based solutions) alkalmazási 295
Karancsi Zoltán, Hornyák Sándor, Korom Annamária, Szalma Elemér, Oláh Ferenc, Horváth Gergely: Környezetesztétikai értékelés egy nagyvárosban 305
Kardos Levente , Simonné Dudás Anita, Vermes László: Kommunális szennyvíziszap komposztáló telep környezeti hatásainak értékelése 15 éves adatsorok alapján  319
Kardos Zsolt, S.-Falusi Eszter, Penksza Károly, Saláta Dénes: Természetvédelmi kezelést megalapozó történeti vizsgálatok a viszlói fás legelőn 324
Kató Eszter, Illyés Zsuzsanna: Magaslatok tájhasznosítása a Budai Vár vonzásában 334
Kincses Krisztina: Táj és Demokrácia - Az Európa Tanács Európai Táj Egyezményének aktuális hazai és nemzetközi feladatai 342
Kiss Orsolya, Prommer Mátyás, Török Hunor, Csibrány Balázs, Tokody Béla: Előzetes eredmények a szalakóta (Coracias garrulus) otthonterületének vizsgálatáról 348
Kolcsár Ronald András, Szilassi Péter: Városi közparkok ökoszisztéma szolgáltatásainak összehasonlító elemzése Zalaegerszeg példáján 354
Kollányi László, Csorba Péter, Konkoly Gyuró Éva: A tájkarakter elemzés nemzetközi jó gyakorlatainak és módszertani megközelítéseinek áttekintése 365
Konkoly-Gyuró Éva, Tirászi-Ágnes, Kollányi László: A tájpercepció mibenléte és elemzésének lehetőségei 374
Kovács Klaudia, Vityi Andrea: A rég elfeledett vákáncsosok 384
Kovacsics-Vári Gergely, Csecserits Anikó, Kövendi-Jakó Anna, Török Katalin, Halassy Melinda: Természetes erdő telepítése, mint a parkosítás alternatív lehetősége iparterületeken 388
Ladányi Zsuzsanna, Blanka Viktória, Boudewijn Van Leeuwen: Közepes felbontású távérzékelt adatokon alapuló vegetáció monitoring és évgyűrű-vizsgálatok Duna-Tisza közi mintaterületen 393
Lajos Dóra, Tanács Eszter, Mányoki Gergely: Mecseki bükkösök lékvágásainak többszempontú aljnövényzeti térképezése 400
Márton Mihály, Heltai Miklós: A talaj lehetséges szerepe a közönséges, közepestestű ragadozók élőhelyfelosztásában 409
Máté Klaudia: Zöldítési tájelemek vizsgálata alföldi mintaterületen 417
Mészáros Szilvia, Illyés Zsuzsanna, Gergely Attila, Módosné Bugyi Ildikó, Szappanos Márton, Gaál Kinga: Az M30 autópálya Miskolc-Tornyosnémeti szakasz tervezésének tájvédelmi vonatkozásai 425
Michalkó Gábor, Juhász-Dóra Katalin: A tájértékek képi tükröződése a közösségi médiában: instagram, turizmus és zöld energia 436
Mitev Ariel, Irimiás Anna, Michalkó Gábor, Pandula Bettina, Zsiros Bernadett: Vonzások és taszítások: a karakterek és a tájak kapcsolata a „Trónok harca” sorozat generálta filmturizmusban 444
Munkácsy Béla, Soha Tamás, Havas Márton, Harmat Ádám, Tamás László, Szabó Mária, Csüllög Gábor, Horváth Gergely: A decentralizált energiatárolás lehetőségeinek vizsgálata egy magyarországi mintaterületen 453
Nádasy László Zoltán, Illyés Zsuzsanna: Fák helyi településképi értékességének megállapítása terepi fakataszterezési módszerekkel 462
Pécz Tibor, Dolgosné Kovács Anita: A mezőgazdasági művelés hatása a védett Riha-tó vízminőségére  470
Pozsgai Andrea: A szigetközi kistáj gazdasági hasznosítása - történeti áttekintés 482
Rákóczi Attila, Egri Zoltán: A növénydiverzifikációs támogatási előírások mérhető hatásai Békés megyében 489
Rákóczi Attila: A "zöldítés” és a tájhasználat összefüggései 497
Sain Mátyás,  Konkoly-Gyuró Éva, Vaszócsik Vilja: A tájkarakter elemzés céljai és a szakértői bevonás eredményei 505
Sallay Ágnes, Máté Klaudia, Mikházi Zsuzsanna, Csemez Attila: Az Etyek-Budai borvidék tájváltozásai   512
Sándor Gábor, Nádasy László: Városi talajok vizsgálata a XXII. kerületben 520
Sass Vivien, Bidló András: Lékek talajának vizsgálata a soproni Dalos-hegy kocsánytalan tölgyes állományában 527
Szabó Mária, Horváth Gergely, Csüllög Gábor, Munkácsy Béla, Tamás László, Darabos Gabriella, Harmat Ádám: Tájállapot-vizsgálatok a Bükkalján 537
Szalma Elemér, Dinka Petra, Oláh Ferenc, Karancsi Zoltán: Trapa-dominanciájú élőhelyek feltöltődési szukcessziója és rehabilitációjának lehetőségei 545
Szalontai Csaba: Az újraértelmezett szegedi táj. A tájhasználat változásai a középkorig 554
Szalontai Csaba, Priskin Anna, Czukor Péter, Szeverényi Vajk: Őskori tájhasználat a Délkelet-Alföldön néhány késő bronzkori földvár alapján 565
Tamás László, Csüllög Gábor, Horváth Gergely, Szabó Mária, Munkácsy Béla, Harmath Ádám: A Komáromi járás ipari tájterhelése és térképi modellje 574
Tanács Eszter, Faragó Tamara: A mortalitás és a fajösszetétel alakulása a Haragistya-Lófej erdőrezervátum különböző korú és fajösszetételű állományaiban 2006-2015 között 585
Tari Tamás, Sándor Gyula, Heffenträger Gábor, Náhlik András: A vaddisznó előfordulása és viselkedésének jellemzői Balaton-parti településeken 597
Tobak Zalán, Szatmári József, van Leeuwen Boudewijn, Papp Levente: Az erdőtüzet követő szukcessziós folyamat és a fajösszetétel vizsgálata légi- és műholdas távérzékelési módszerekkel 605
Valánszki István, Jombach Sándor, Filepné Kovács Krisztina: Tájgazdálkodás a skót szakpolitikákban 611
Vaszkó Csaba: Az integrált tájhasználat, mint az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás egyik eszköze, Tiszatarján példáján 620
Vaszócsik Vilja, Schneller Krisztián: Területi Tervezést Támogató Térképes Indikátor rendszer kialakítása két magyarországi kistérség területén 628
Weidinger Tamás, Nagy Lívia, Bali Gergely, Tordai Ágoston Vilmos: Kárpát-medencei éghajlati idősorok (1871–1918) 637
Zoltán László, Standovár Tibor: A 2014-es jégtörés okainak és hatásainak elemzése a Börzsöny erdeiben 649